Từ khóa Tràng Giang

Phân tích Tràng giang – Huy Cận (Bài làm của Minh Thu)

TRÀNG GIANG – Huy Cận Chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắmNỗi nhớ thương [...]

Đọc Tràng giang từ … Huy Cận

Tôi đọc Tràng giang nhiều lần. Có lần đọc theo một lí thuyết nào đó. [...]

Nhận định đặc sắc về Huy Cận và Tràng Giang

Nhận định đặc sắc về Huy Cận và Tràng Giang