Có thể chúng ta chỉ học văn 12 năm,

nhưng tình yêu dành cho văn chương lại đồng hành trong suốt cả cuộc đời.

Xây đắp tình yêu văn chương cùng Thích Văn Học nhé ❤