Từ khóa Nhận định

100 CÂU NHẬN ĐỊNH VỀ VĂN XUÔI – Phần 1

“Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình, nâng cao niềm tin vào [...]

NHỮNG NHẬN ĐỊNH HAY VỀ NGUYỄN QUANG SÁNG VÀ CHIẾC LƯỢC NGÀ

Tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng chưa từng giới hạn ở bất kỳ chủ đề [...]

80 nhận định về thơ – Phần 2

80 nhận định về thơ [...]

Văn học và hiện thực cuộc sống

Văn học và hiện thực cuộc sống [...]

Về vấn đề tiếp nhận văn học: đánh giá sự hay-dở qua một tác phẩm

Về vấn đề tiếp nhận văn học: đánh giá sự hay-dở qua một tác phẩm [...]

Thơ và đặc điểm của ngôn ngữ thơ

Thơ và đặc điểm của ngôn ngữ thơ [...]