Từ khóa Yêu Thương

Chỉ có trái tim yêu thương mới gieo mầm hạnh phúc

Chỉ có yêu thương mới gieo mầm hạnh phúc” là một định lí đúng đã [...]