Từ khóa Thị Nở

Thị Nở là ai? (Tác phẩm Chí Phèo – Nam Cao)

Nhiều người cứ phê phán Nam Cao là tự nhiên chủ nghĩa, là quá trớn [...]

Nhân vật Thị Nở từ góc nhìn văn hóa

Thị Nở chắc chắn là sự tái sinh của một kiểu nhân vật cổ tích. [...]

Phân tích nhân vật Thị Nở trong Chí Phèo – Nam Cao

Khi xây dựng nhân vật Thị Nở, nhà văn Nam Cao thẳng cánh hạ bút [...]

Phân tích tình yêu trong “Chí Phèo” – Nam Cao

Tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao xưa và nay vẫn được xem là một [...]