Từ khóa Nguyễn Khoa Điềm

Vẻ đẹp của chất liệu văn hóa, văn học dân gian trong đất nước

Vận dụng sáng tạo chất liệu văn hóa văn học dân gian là đưa yếu [...]