Từ khóa Nguyễn Đình Thi

Lí giải những nhận định được rút ra từ “Tiếng nói của văn nghệ”

“Tiếng nói của văn nghệ” – một sáng tác của Nguyễn Đình Thi được đưa [...]

LLVH: Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho đường chúng ta đi

LLVH: Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho đường chúng ta đi

LLVH: Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại

LLVH: Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở [...]