Từ khóa người tử tế

Ý nghĩa của sự tôn vinh

Như thế, dù anh Mạnh chỉ muốn mọi người xem những việc anh làm là [...]

Người tử tế

Sự tử tế chính là biểu hiện của niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp. [...]