Từ khóa Đất Nước

Tư tưởng Đất Nước của nhân dân trong trích đoạn Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm

Nguyễn Khoa Điềm thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến [...]

Vẻ đẹp của chất liệu văn hóa, văn học dân gian trong đất nước

Vận dụng sáng tạo chất liệu văn hóa văn học dân gian là đưa yếu [...]