Từ khóa việc tử tế

Người tử tế

Sự tử tế chính là biểu hiện của niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp. [...]