Từ khóa Trần Tế Xương

THƯƠNG VỢ

Minh chứng rõ nhất là bài thơ Thương vợ. Tú Xương đã bộc lộ tình [...]