Từ khóa tiếp nhận văn học

Về vấn đề tiếp nhận văn học: đánh giá sự hay-dở qua một tác phẩm

Về vấn đề tiếp nhận văn học: đánh giá sự hay-dở qua một tác phẩm