Từ khóa Phan Bội Châu

VĂN 11: BÌNH GIẢNG LƯU BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG – PHAN BỘI CHÂU

Năm 1900, Phan Bội Châu đậu Giải nguyên khoa thi Hương trường Nghệ. Năm 1904 [...]