Từ khóa muối ba năm

Thuyết minh bài ca dao MUỐI BA NĂM MUỐI ĐANG CÒN MẶN

Bàn về ca dao, nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã viết: “Ca dao là tấm [...]