Từ khóa Lão Hạc

Cảm nhận về Lão Hạc

"Tinh thần của lão Hạc mới kiên định làm sao! Như thành trì kiên cố [...]