Từ khóa Chinh phụ ngâm khúc

Phân tích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ – Đoàn Thị Điểm

Và ở thế kỉ thứ XVIII, “Chinh phụ ngâm” một tác phẩm lấy từ đề [...]