Từ khóa Viễn Phương

Phong cách sáng tác của các tác giả thơ trong chương trình lớp 9 kì 2

Một người nghệ sĩ chân chính phải có tiếng nói riêng, không trộn lẫn. Đó [...]

Người đọc có thể hỏi những gì khi tìm đến với “Viếng lăng Bác”

Đề bài: Nhà thơ Chế Lan Viên cho rằng: “Người đọc tìm đến nhà thơ [...]

Cảm nhận khổ thơ 3 bài thơ “Viếng lăng Bác” – Viễn Phương

Khổ 3 bài thơ “Viếng lăng Bác” đã từng xuất hiện trong đề thi, gần [...]

Cảm nhận bài thơ Viếng lăng Bác

Trong khi đó” Viếng lăng Bác” của Viễn Phương lại là bài ca chân thành, [...]